Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

När du registrerar dig i Patientformuläret (”tjänsten”) anger du personuppgifter inkluderande personnummer. Vi behöver även behandla dina hälsorelaterade personuppgifter: dels uppgifter du lämnar till oss och dels uppgifter från sammanhållen journalföring.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge god och säker vård och för att fullgöra de skyldigheter som anges i patientdatalagen där vi som vårdgivare har skyldighet att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter.

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig dokumenterar vi även digital kommunikation.

Personuppgiftsansvarig är GHP Vård och Hälsa AB, org. nr 556805-7268 (”GHP”, ”vi”, eller ”oss”), som behandlar dina personuppgifter i enlighet med nationell lagstiftning.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter används kan du kontakta oss:

GHP Vård och Hälsa AB

e-postadress: info@ghpvardochhalsa.se

Sundbybergsvägen 9, 171 73 Solna

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare delar patientuppgifter i varandras journaler. GHP är anslutna till sammanhållen journalföring för att få samlad information om patientens vård.

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara tillgängliga för behörig personal hos andra vårdgivare än GHP har du rätt att spärra hela eller delar av sin journal. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.
Uppgifter om att det finns spärrade uppgifter är tillgängliga i sammanhållen journalföring för andra vårdgivare eller vårdenheter.

Sekretess

GHP följer de regler om tystnadsplikt som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal och som regleras i patientsäkerhetslagen. Ingen utomstående part kan ta del av information om dig, som framkommit i samband med utförd vård.

GHP kan dock i särskilda fall förpliktigas att lämna ut hela eller delar av din journal om det följer av myndighetsbeslut eller lag.

Vidare reglerar patientdatalagen att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient bara om han eller hon deltar direkt i vården av patienten eller annars behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Dina rättigheter

Du har rätt att få utskrift av din journal kostnadsfritt en gång per år. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Om personuppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättning eller borttag av dem.

Om du vill att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras kan du begära det hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Varje gång hälso- och sjukvårdspersonal läser i en patientjournal registreras det och loggas. Du har också rätt att få veta vem inom GHP som läst i din patientjournal genom en skriftlig och undertecknad begäran från dig, innehållande: namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina journaluppgifter sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen, i enlighet med patientdatalagen.

Avidentifierad information kan sparas för statistiska ändamål, även efter att övriga personuppgifter har raderats.

Samtycke

Genom att lämna mitt samtycke ger jag GHP rätt att behandla mina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Jag samtycker till att:

-Behörig vårdpersonal inom GHP får ta del av mina patientuppgifter.

-Behörig vårdpersonal inom GHP får ta del av mina ospärrade patientuppgifter från andra vårdsystem och vårdgivare.

-GHP får kontakta mig med påminnelser och kallelser via SMS eller e-post.

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till GHP. Om du inte samtycker kommer du inte kunna använda tjänsten.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.